Achiziții

Concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizației

Asociația Obștească Clinica Juridică din Bălți (CJB în continuare) anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii de audit cu privire la realizarea auditului financiar general al organizației în baza recomandărilor Ambasadei Suediei în Moldova către CJB. Auditul se va efectua de către un auditor extern, independent și calificat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA 700/705) și în conformitate cu politica de audit extern a CJB.

Scopul auditului general al organizației reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și managementului financiar, asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale pentru perioada de activitate 1.01 – 31.12.2023.

 1. Obiectivele auditului

Obiectivele auditului sunt:

 • de a audita situația financiară generală a CJB pentru perioada 01.2023  – 31.12.2023, raportul fiind prezentat către CJB şi adresat adițional către Ambasada Suediei în Republica Moldova;
 • de a prezenta o opinie de audit în conformitate cu Standardele ISA 700/705 și ISRS 4400 în ceea ce ține de conformarea raportului financiar al CJB cu evidențele contabile și cu instrucțiunile Ambasadei Suediei pentru raportarea financiară, după cum este stipulat în Contractul de grant #15933 între Ambasada Suediei în Republica Moldova, semnat la data de 30 mai 2023.
 1. Cerințe specifice:

În cadrul auditului un accent sporit va fi pus pe următoarele aspecte:

 • examinarea raportului financiar prin compararea fiecărui articol de buget (costurile reale și costurile bugetate) și a documentelor justificative aferente costurilor suportate;
 • verificarea și compararea soldului de ieșire pentru perioada anterioară și a soldului de intrare pentru perioada curentă inclusiv confirmarea soldului final din raportul financiar și Situații Financiare 2023 la sfârșitul exercițiului financiar si concordanța acestuia cu informația înregistrată în sistemul contabil;
 • examinarea câștigurilor și pierderilor de schimb valutar pe toată durata anului într-un mod sistematizat și existența documentelor financiar-contabile confirmative;
 • utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv a costurilor salariale debitate, conform destinației, frecvența achitării costurilor salariale din proiecte și cuantificare timpului lucrat;
 • respectarea legislației naționale cu privire la calcularea și plata contribuțiilor obligatorii, impozitelor și taxelor de securitate socială;
 • corectitudinea organizării evidenței contabile și a sistemului de raportare financiară (notele explicative privind principiile contabile aplicate pentru raportul financiar anual);
 • respectarea politicilor și procedurilor interne în procesul de achiziții de bunuri și servicii;
 • verificarea și confirmarea soldului fondului necheltuit (inclusiv câștigurile din schimb) în raportul financiar și confirmarea sumei care va fi redirecționată pentru anul 2026, ultimul an de acțiune a Contractului de Grant #15933.
 • alte aspecte relevante.
 1.   Raportarea
 1. Auditul se va desfășura în perioada 01 iulie – 31 iulie 2024.
 2. Raportul de audit trebuie să conțină scopul auditului și metodologia
 3. Raportarea trebuie să includă Raportul unui auditor independent (1) şi Scrisoarea către Management (Management Letter) (2) în conformitate cu formatul standard ISA 700 și ISA 800/805. Scrisoarea către Management (Management Letter) va include atât constatările de audit, cât și punctele slabe. Suplimentar va fi emis un raport separat cu constatări în conformitate cu ISRS 4400.
 1. Rapoartele prezentate de auditor și Scrisoarea către Management trebuie să ofere comentarii la următoarele:
  • Dacă raportul financiar prezentat de CJB este structurat în așa mod încât să permită compararea directă cu ultimul buget aprobat și dacă corespunde înregistrărilor contabile;
  • Daca raportul financiar oferă informații cu privire la rezultatul financiar pe linie bugetară;
  • Dacă procesul de procurări în cadrul CJB este în conformitate cu procedura de procurări a CJB;
  • Observații formulate pe parcursul procesului de audit și acțiuni recomandate;
 1. Auditorul trebuie să cuantifice suma costurilor pentru care lipsesc documente justificative.
 1. Auditorul va propune recomandări în vederea remedierii deficiențelor identificate, acestea fiind prezentate în ordinea priorității de remediere.
 1. Măsurile luate de CJB pentru a remedia deficiențele identificate în auditurile anterioare trebuie să fie indicate în Raport.
 2. Opinia și recomandările auditorului trebuie să fie prezentate în mod clar în Rapoarte si Scrisoarea către Management (Management Letter). Rapoartele şi Scrisoarea către Management (Management Letter) vor fi întocmite în limbile română şi engleză şi vor fi prezentate în versiune finală, atât pe suport de hârtie şi precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf. şi word.) până la data de 31 iulie 2024.
 3. Cerinţe de participare

Cerinţe obligatorii

 • Experiență în domeniu de minim 5 ani;
 • Experiență în prestarea serviciilor de audit pentru organizații necomerciale, finanțate de organizații naționale și internaționale;
 • Cunoașterea limbilor română şi engleză la un nivel adecvat de analiză şi prezentare, dată fiind prezentarea ulterioară a Raportului de audit şi a Scrisorii de Management în limbile română şi engleză.

Structura ofertei:

 • Descrierea companiei şi argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
 • Lista organizațiilor pentru care compania de audit a efectuat audit în ultimii 5 ani;
 • Copia licenței pentru activitatea de audit;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
 • CV-ul(urile) auditorului sau auditorilor care vor efectua auditul cu lista organizaților pentru care aceștia au efectuat auditul şi o lista a 3 persoane/companii referință;
 • Oferta financiară în MDL.

*Oferta comercială trebuie să indice prețurile atât cu TVA, cât și la cota TVA 0% (condiție obligatorie). A.O. „Clinica Juridică” va oferi documentele confirmative pentru plata la cota TVA 0%.

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Experiența relevantă în auditul solicitat, specific organizațiilor neguvernamentale în Standardele Internaționale de Audit (ISA), emise de IAASB, Standardele IFAC/INTOSAC și ISRS
 • Calificarea echipei/auditorului care va efectua auditul;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.

Prezentarea ofertei:

Data limită de prezentare a ofertei: 24 iunie, ora 23:59:00.

Ofertele pot fi expediate prin e-mail la adresa tendercju@gmail.com cu mențiunea „Concurs Companie de Audit”.

Informații suplimentare pot fi obținute la  adresa de e-mail tendercju@gmail.com cu mențiunea „Clarificări Concurs Companie de Audit”.